با ما تماس بگیرید

26852447

حل نمونه سوالات هندسه دوازدهم

تاریخ انتشار : 1400-07-24
دسته بندی : حل نمونه سوالات
تعداد بازدید : 83
هندسه پایه دوازدهم یکی از دروس تخصصی رشته ریاضی است . دانش آموزان و داوطلبان کنکور برای درک بهتر و تسلط یافتن بر روی مفاهیم این درس باید به حل نمونه سوالات مختلف بپردازند .

در ادامه به حل تعدادی از این نمونه سوالات میپردازیم :

1 . طول قطرها و فاصله کانونی بیضی را بیابید که (1, 4( A یک سر قطر بزرگ و (4, 1(− B  یک سر قطر کوچک آن باشد .2 . طول قطرها و فاصله کانونی بیضی را بیابید که (2, 7( A و (2, 3 (− A' دو سر قطر بزرگ آن و F(5 , 2)  یک کانون آن باشد.   
3 . در مثلث ABC ، ضلع BC ثابت و فاصله رأس A از BC برابر با h است. با جابه جا شدن رأس A ، مکان هندسی مرکز همرسی میانه های مثلث ABC را بیابید .
   

پس فاصله ی G از ضلع ثابت BC همواره h/3 است . بنابراین مکان هندسی G ، دو خط موازی با BC و به فاصله h/3 از آن در دو طرف BC می باشد .

4 . معادله دایره ای را بنویسید که نقاط (1, 1 = ( A و (3, 2 = ( B  دو سر قطر آن باشد.
برای دانلود و حل نمونه سوالات بیشتر به سایت معلم نو مراجعه نمایید.