با ما تماس بگیرید

26852447

حل نمونه سوالات فلسفه دوازدهم

تاریخ انتشار : 1400-07-24
دسته بندی : حل نمونه سوالات
تعداد بازدید : 89
فلسفه پایه دوازدهم یکی از دروس مهم رشته انسانی است . حل نمونه سوالات این درس در به چالش کشیدن ذهن و ایجاده زمینه هایی برای تفکر در هنگام امتحان و آزمون وهمچنین زندگی روزمره را برای ما امکان پذیر میکند .
چقدر زیباست که قبل از انجام هر عمل به فلسفه بایدی آن بیاندیشیم و علم کامل بر آن به انجام آن عمل بپردازیم . در ادامه به حل تعدادی از سوالات این درس پرداخته خواهد شد :

1 . نقش اصل علیت در تحقیقات علمی را بیان کنید.
پاسخ :
آنان وقتی با پدیدهای مواجه میشوند و میخواهند علت آن را بیابند، به سراغ عواملی میروند که تناسب بیشتری با آن پدیده دارند و علت آن پدیده را در میان آن عوامل جستجو میکنند تا اینکه به علت ویژه آن دست یابند

2 . اقسام وجود را نام برده، هریک را تعریف کنید .
پاسخ :
اشیا نوع وجود دارند: عینی، ذهنی، لفظی و کتبی. همه انسانها به اشیا و موجودات اطراف خویش، علم دارند. آگاهی آنها از اشیا به این نحو است که صورتی از اشیا در ذهن انسان نقش میبندد و مستقیمًا و بدون واسطه آن صورتها را درمییابد. ظهور این امور در نفس، عین ظهور واقعیات خارجی است. وجود ذهنی که اثر نفسانی نامیده میشود، مطابق با وجود عینی و دلالت کننده بر آن است. لفظ دال بر آن و چیزی است که در ذهن است و آنچه که در ذهن هست، نسبت به لفظ، معنا بهحساب میآید، همچنین که عینیات نیز نسبت به ذهن معانی هستند. بنابراین معنای ذهنی همان وجود ذهنی اشیاست و معنای عینی نیز همان وجود خارجی اشیاست.

3 . آیا گزاره  « ماده سیاه، نخستین ماده عالم است» مسئله فلسفی است؟ آیا میتوان آن را تبیین فلسفی کرد، توضیح دهید .
پاسخ :
خیر مسئله ای فلسفی نیست. بله، در این گزاره به تعریف ماده سیاه میپردازد؛ یعنی چیستی آن را توضیح میدهد. درحالی که هستی آن هنوز در هاله ای از تردید است

4 . نظریًه فقر وجودی یا امکان فقری را کدام فیلسوف مسلمان مطرح نموده است؟ آن را شرح دهید.
پاسخ :
ملاصدرا
اگر به واقعیات نگاه کنیم، میبینیم که این واقعیات عین وابستگی و نیازند. وی این وابستگی را امکان فقری یا فقر وجودی نامید. این فقر و نیاز باید به منبعی متصل باشد که از غنای ذاتی برخوردار است و آن غنی بالذات همان خداوند است

5 . در نظر ابن سینا وقتی میگوییم هستی و چیستی دو جنبه یک چیز هستند، یعنی چه؟
پاسخ :
به این معنا نیست که آنها دو جزء از یک چیز هستند که با هم ترکیب یا جمع شدهاند ( آنگونه که اکسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیل دهنده آب هستند) ؛ بلکه وقتی میگوییم انسان موجود است، تفاوت انسان و وجود فقط در ذهن و از جهت مفهوم است و الا در خارج دو امر جداگانه به نام وجود و انسان نداریم. انسان و وجود دو مفهوم متفاوتند، نه دو موجود متفاوت .

6 . منظور از اتفاق در فلسفه چیست ؟
پاسخ :
رخداد بدون علت
 
7 . از چه زمانی در میان فلاسفه  غرب حسگرایی جایگزین عقلگرایی شد؟
پاسخ :
از قرن میلادی به بعد با رشد غرب تجربه گرایی

برای دانلود نمونه سوالات بیشتر و آزمون های درس به درس و جامع درس فلسفه به سایت معلم نو مواجعه نمایید .