با ما تماس بگیرید

26852447

حل نمونه سوالات جامعه شناسی دوازدهم

تاریخ انتشار : 1400-07-24
دسته بندی : حل نمونه سوالات
تعداد بازدید : 87
جامعه شناسی درواقع یک نوع مطالعه علمی است که بر روی تعاملات بین انسان ها صورت گرفته و از آگاهی های بدست آمده از این تعاملات حاصل میشود . دانش آموزان رشته ی انسانی در دوران دبیرستان با این مفهوم به خوبی آشنا میشوند و چه بسا عده ای آن را به عنوان رشته دانشگاهی انتخاب میکنند .

جامعه شناسی پایه دوازدهم از دروس مهم رشته ی انسانی به شمار می آید . در اینجا به حل تعدادی از سوال های این درس میپردازیم :


1 . تفاوت متفکران مسلمان درباره  داوری ارزشی با جامعه شناسی مدرن در چیست؟

پاسخ :

متفکران مسلمان برای داوری درباره ارزش ها، از ظرفیت عقل نظری و عملی و وحی بهره میبرند. از نظر متفکران مسلمان، تبیین و تفسیر و تجویز استدلال های ویژه خود را دارند و در هر سه سطح، پژوهشگر اجتماعی به دنبال کشف واقعیت ها و حقایق است .


2 . عقل نظری را با مثال توضیح دهید؟

پاسخ :

واقعیت هایی را که مستقل از آگاهی و اراده انسان وجود دارند، شناسایی میکند و علومی مانند فلسفه، ریاضیات و طبیعیات را پدید می آورد. برای مثال، قانون علیت در فلسفه یا قانون جاذبه زمین در فیزیک با این عقل شناخته میشوند .


3 . کدام نوع عقل در معنای خاص، علوم انسانی و علوم اجتماعی را پدید میآورد؟ توضیح دهید.

پاسخ :

عقل عملی واقعیت هایی را که با آگاهی و اراده انسان بهوجود می آیند، مانند ارزش ها و آرمان ها شناسایی میکند، مثًال خوبی عدالت و بدی ظلم را میشناساند، این عقل، علوم انسانی و اجتماعی را پدید می آورد .


4 . کارکردهای پنجگانه علوم اجتماعی جهان اسلام را بنویسید.

پاسخ :

1 قدرت فهم، تفسیر و توصیف پدیدههای اجتماعی را دارد.
2 توان تبیین و شناخت علل شکل گیری و به وجود آمدن پدیده های اجتماعی را دارد.
3  درباره  ارزش ها، هنجارها و آرمان های درون فرهنگ های مختلف میتواند داوری کند.
4  درباره  جامعه آرمانی سخن میگوید
5  با توصیف و تبیین وضعیت موجود راه های برونرفت از آن را به سوی جامعه مطلوب شناسایی میکند


5 . از نظر میرزای نائینی کدام ویژگی جامعه مطلوب در آغاز قرن بیستم امکان تحقق یافتن نداشت؟

پاسخ :

او معتقد بود ویژگی دوم جامعه  مطلوب را نمیتوان تحقق بخشید، یعنی نمیتوان نظام پادشاهی را تغییر داد.


6 . آرمان های اجتماعی در فقه اسلامی چه مواردی میباشد؟

پاسخ :

مدارای اجتماعی با کسانی که دنبال زندگی صلح آمیزند
دفاع از مرزهای اسالمی در برابر تهاجم متجاوزان
تالش برای تحقق و گسترش عدالت.


برای دانلود نمونه سوالات بیشتر و آزمون های درس به درس و جامع درس جامعه شناسی به سایت معلم نو مراجعه نمایید .