با ما تماس بگیرید

26852447

حل نمونه سوالات زیست دوازدهم

تاریخ انتشار : 1400-07-24
دسته بندی : حل نمونه سوالات
تعداد بازدید : 84
در این بخش به حل تعدادی از نمونه سوالات زیست پایه دوازدهم میپردازیم :

1 . رابطه انتخاب طبیعی با شکار صدفهای متوسط، توسط خرچنگ ساحلی را بنویسید .

پاسخ :
براساس انتخاب طبیعی رفتاری برگزیده میشود که از نظر میزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشد یعنی اینکه جانور در هر بار غذایابی بیشترین انرژی خالص را دریافت کند خرچنگهای ساحلی با شکار صدفهای متوسط، بیشترین انرژی خالص را تامین میکنند.

2 . عوامل رونویسی به چه بخش هایی از دنا میتوانند متصل شوند؟
 پاسخ :
عوامل رونویسی متصل به راه انداز- عوامل رونویسی که به توالی افزاینده متصل میشوند

3 . براساس تعریف کتاب درسی عوامل جهشزا به چند دسته تقسیم میشود؟ مثال بزنید.
پاسخ :
فیزیکی و شییمایی.
پرتوی فرابنفش و مثال هایی از جهش های فیزیکی اند. از مواد شیمیایی جهش زا میتوان به بنزوپیرن اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد و باعث سرطان میشود. پرتوی فرابنفش یکی از عوامل جهش زای فیزیکی است. این پرتو باعث ایجاد پیوند بین دو تیمین مجاور هم میشود که به آن دیمرتیمین میگویند .

4 . مفهوم همانندسازی نیمه حفاظتی را بنویسید .
پاسخ :

در هر مولکول دنای دختری حاصل از همانندسازی، یک رشته جدید و یک رشته قدیمی وجود دارد.


5 . زندگی گروهی چه تأثیری در تغذیه جانوران آن گروه دارد؟
پاسخ :
ممکن است موفقیت اعضای گروه در تغذیه افزایش یابد، زیرا همان طور که در زنبورهای عسل دیدید، جانور میتواند دربارۀ محل منابع غذا از افراد دیگر اطالعات کسب کند شکار گروهی نیز موفقیت بیشتری دارد زیرا افراد یک گروه میتوانند شکار بزرگتری را به دام بیندازند

6 . نوعی یادگیری که باعث میشود شقایق دریایی، پس از مدتی به حرکت مداوم آب پاسخ ندهد؟
پاسخ :
خونگیری

برای دانلود نمونه سوالات بیشتر و آزمون های درس به درس و جامع درس زیست شناسی  به سایت معلم نو مراجعه نمایید .