مسعود نژاد مبشر

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : مسعود نژاد مبشر
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : ریاضی
محل تحصیل: تهران

دور‌‌ه‌های مسعود نژاد مبشر